Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

1. člen

Splošni pogoji podjetja Pi-Modul d.o.o. veljajo za vse naročnike, ki potrdijo ponudbo in vstopijo v poslovno razmerje s podjetjem.

2. člen
(Uvodne ugotovitve)

Naročnik in izvajalec ugotavljata:
– da naročnik pri izvajalcu naroča proizvode ali storitve, ki jih izvajalec izvaja v skladu s svojim poslovanjem;
– da bo izvajalec v skladu z naročilom naročnika proizvedel izdelke oz. izvedel storitve.

3. člen
(Cena)

Veljavna cena storitve ali izdelka je navedena na ponudbi in vsebuje vse postavke, ki so prav tako navedene na ponudbi. Naročnik s potrditvijo ponudbe potrjuje tako skupno ceno kot ceno vsake postavke. Cena je izražena v valuti EURO (EUR, €).

4. člen
(Rok izvedbe)

Izvajalec bo izvedel projekt v dogovorjenem roku izvedbe. V kolikor je želeni rok izvedbe s strani naročnika prekratek, ima izvajalec kapacitete že zapolnjene ali ne more ugoditi roku iz drugih relevantnih razlogov, se rok izvedbe prestavi na naslednji razpoložljivi termin.

V kolikor pride do prestavitve roka izvedbe zaradi razmer na gradbišču/objektu, zamuja naročnik s pripravo ali tretja oseba povzroči zamik izvedbe, se izvajalec in naročnik dogovorita o novem roku izvedbe, ki bo določen glede na proste kapacitete izvajalca.

V kolikor pride do zamud na projektu, za katere ni kriv izvajalec in ki zamaknejo izvedbo projekta za več kot 2 tedna, je naročnik dolžan poravnati mesečne obračune, ki jih bo izvajalec pripravil za že dobavljene elemente oz. izvedene storitve za omenjeni projekt.

V kolikor pride do prekinitve sodelovanja pred zaključkom projekta, bo izvajalec pripravil obračun za izvedena dela, naročnik pa se zavezuje poravnati znesek obračuna v plačilnem roku.

5. člen
(Dodatna dela)

Vsa dodatna dela, ki niso del potrjene ponudbe, so lahko dogovorjena pisno ali ustno. Izvajalec bo v doglednih rokih glede na zasedenost kapacitete, izvedel dodatna dela, za katera bo pripravil obračun in izstavil račun naročniku. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal račun za dodatna dela v plačilnem roku.

6. člen
(Zaključki)

Zaključki pri montaži alu stavbnega pohištva, steklenih predelnih sten in poslovnih paviljonov se obračunajo po zaključenem projektu, ker so odvisni od več različnih faktorjev in jih ni moč natančno predvideti v naprej. Zaključki obsegajo zaključne maske, kotnike, trakove, atike in podobno, ki so lahko iz različnih materialov in v različnih barvah. Naročnik potrjuje, da je seznanjen s tem in se zavezujejo poravnati račun za zaključke v plačilnem roku.

7. člen
(Plačila)

Vsa plačila se izvajajo na odprte transakcijske račune izvajalca, ki so navedeni na ponudbah oz. računih. Naročnik se zavezuje poravnati račune v plačilnih rokih. V primeru zamud s plačilom ima izvajalec pravico, da zaračuna zakonske zamudne obresti. V primeru zamud s plačilom za več kot 30 dni ima izvajalec pravico, da dobavljene in/ali montirane elemente zaseže in odpelje iz objekta oz. gradbišča. Stroške demontaže in odvoza elementov krije naročnik. Naročnik mora izvajalcu omogočiti nemoten prehod do lokacije elementov in nemoteno demontažo ter odvoz.

Dokler naročnik ne poravna vseh obveznosti iz projekta, je izvajalec lastnik vseh dobavljenih in/ali montiranih elementov.

8. člen
(Spremembe)

Po potrditvi ponudbe izvajalec naroči material za proizvodnjo in montažo. Vse spremembe, želje, zahteve in detajle mora naročnik sporočiti v pisni obliki ob potrditvi ponudbe. Naročnik mora prav tako predložiti vse relevantne načrte in skice, ki omogočajo izvajalcu nemoteno delo.

Vse spremembe projekta morajo biti sporočene pisno in veljalo le v primeru, da jih izvajalec potrdi. V primeru poznih sprememb – ko je izvajalec že naročil material, je material na barvanju in/ali potekajo že proizvodna dela – bodo nastali dodatni stroški sprememb, ki jih bo kril naročnik. Enako velja tudi v primeru naknadnih sprememb dimenzij elementov s strani naročnika.

9. člen
(Kakovost)

Izvajalec bo proizvedel, dobavil in/ali montiral elemente v skladu z zahtevano kakovostjo, predpisi in zakonskimi zahtevami.

10. člen
(Izjave skladnosti in garancije)

Naročnik mora v primeru potrebe po izjavah o skladnosti in/ali garancij pisno obvestiti izvajalca in to ob potrditvi ponudbe. Vse naknadne zahteve se bodo prav tako izvedle, vendar v okvirjih, ki so bili določeni ob potrditvi ponudbe.

11. člen

(Izvensodno reševanje potrošniških sporov)

Podjetje PI-MODUL D.O.O. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

12. člen
(Veljavnost)

Splošni pogoji podjetja Pi-Modul veljajo od 1.1.2019 naprej do preklica oz. do novejše verzije. S potrditvijo ponudbe naročnik sprejema in se strinja s Splošnimi pogoji.