Politika kakovosti

Politika kakovosti podjetja Pi-Modul d.o.o.

Osnovno vodilo vodstva podjetja Pi-Modul je razumevanje poslovnega okolja, zainteresiranih strani in potreb odjemalcev ter ustrezno odzivanje na spremembe, ki se dogajajo. Politika kakovosti je pomemben del politike vodstva podjetja. Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in dosegalo postavljene cilje v skladu s strateškimi usmeritvami. Pri tem bo uveljavljalo vizijo in poslanstvo podjetja, ki temeljita na kakovosti, obvladovanju tveganj, varovanju informacij, varovanju zaposlenih in okolja, vlaganju v zaposlene, zagotavljanju njihove zavzetosti in navsezadnje zavezanosti k nenehnemu izboljševanju ter izpopolnjevanju zahtev naročnikov, zakonodaje in drugih dejavnikov.

Zahteve in pričakovanja odjemalcev ter drugih zainteresiranih strani uresničujemo z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti. Zanj je odgovorno vodstvo družbe, za izvajanje in doseganje ciljev na vseh področjih dela pa vsi zaposleni.

Prvi in najpomembnejši cilj sistema vodenja kakovosti je izpolnjevanje odjemalčevih zahtev in njihovih pričakovanj.

 

Politiko kakovosti uresničujemo z doseganjem temeljnih in dolgoročnih ciljev sistema vodenja kakovosti:

  • povezujemo cilje družbe s potrebami in pričakovanji kupcev;
  • s timskim delom in projektnim pristopom planiramo ter razvijamo procese, izdelke in storitve, ki izpolnjujejo potrebe in pričakovanja kupcev;
  • skrb za ustrezno načrtovanje poslovanja in trajnostni razvoj podjetja;
  • kakovost načrtujejo in uresničujejo vsi zaposleni. Vsak zaposlen je odgovoren za kakovost svojega dela, s katerim posledično vpliva na poslovni videz družbe;
  • vodstvo omogoča pogoje in načine za vzpostavitev in vzdrževanja sistema kakovosti tako, da zagotavlja njegovo neprestano rast;
  • spodbujanje vseh sodelavcev pri doseganju ciljev in k zavezanosti za kakovost;
  • skrb za stalno informiranje zaposlenih, njihovo usposabljanje ter dviganje njihove motivacije, kar posledično vodi k večji pripadnosti zaposlenih do podjetja in njihovem zadovoljstvu;
  • zavezanost družbe za izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev s področja kakovosti;
  • z dobavitelji, lokalno skupnostjo in drugimi zainteresiranimi stranmi vzpostavljamo korektne odnose;
  • si prizadevamo vzpostaviti in ohranjati skupne vrednote in etično obnašanje na vseh ravneh.
Ekipa Pi-Modul d.o.o. je ponosna na pridobitev certifikata za sistem vodenja po EN ISO 9001:2015, ki smo ga pridobili v letu 2019. Certifikat si lahko ogledate na naslednji povezavi: Certifikat EN ISO 9001:2015